เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

ประกาศรับสมัคร พนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลห้วยยอดประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

พนักงานประจำห้องยา     จำนวน ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างวันละ   ๓๐๐   บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มที่นี่    

(แนะนำให้เปิดอ่านด้วย Google Chome)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รพ.สต. บางดี

จังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลห้วยยอด สำนักงานสาธารสุขจังหวัดตรัง มีประสงค์จัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางดี จำนวน ๑ รายการ ราคากลาง ๒,๘๔๕,๐๐๐ บาท

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อ่านประกาศเพิ่มเติมที่นี่ 

(แนะนำให้เปิดอ่านด้วย Google Chome)

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน   ๒   อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

(แนะนำให้เปิดอ่านรายละเอียดด้วย Google Chome)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางดี

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางดี 
    
       ร่างประกาศดังกล่าวรับฟังคำวิจาณ์ ตั้งวันที่ 5  พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 10 พ.ย 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 จังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลห้วยยอด สำนักงานสาธารสุขจังหวัดตรัง มีประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
        -  เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง
       -  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง
        
         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาซื่้อในระหว่าง ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา 
         กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
          1.  เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ      
จำนวน 1 เครื่อง  ราคากลาง 1,340,000 บาท
          2.  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ    
จำนวน 1 เครื่อง  ราคากลาง 1,340,000 บาท 
              
            วันที่ประกาศ 28/10/2558    วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์    02/10/2558

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

                 โรงพยาบาลห้วยยอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                    ผู้สนใจสามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๗๒๐๖๔ ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งเภสัชกร    จำนวน  ๑  อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคบริการ (ปฏิบัติงานโรงผลิตยาสมุนไพร) โรงพยาบาลห้วยยอด

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหาร

โรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์

บัดนี้การสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ทางโรงพยาบาลห้วยยอดขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

๑.    นางสาวอังคณา   เกลี้ยงตะพงศ์

จึงขอให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่