เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ได้มีการประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

อ่านประกาศและรายชื่อดังที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถณะ ครั้งที่ ๑

(สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

อ่านรายละเอียดและรายชื่อที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถณะ ครั้งที่ ๑

(สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)

อ่านรายชื่อและกำหนดการที่นี้

 

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน ๒  อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลห้วยยอด

ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา

บัดนี้การคัดสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

๑.  นางสาวจิรารัตน์   สุวรรณเรืองศรี

๒.  นางสาวกมลวรรณ  กลแกม

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นในลำดับที่ ๑ และ ๒ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ณ  กลุ่มงานบริหาร   โรงพยาบาลห้วยยอด

ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

ประกาศผลตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว

โรงพยาบาลห้วยยอดขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา  จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑. นายไพศาล     จันทศิริ

๒. นายวรวรรษ     ทองคำ

๓. นายพรพิชัย    วรรณบวร

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลห้วยยอด

ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

หากไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๑

(สอบข้อเขียน) ดังนี้

๑. นางสาวกมลวรรณ   กลแกม

๒. นางสาวจิรารัตน์  สุวรรณเรืองศรี

ขอให้ผู้ผ่านประเมินเข้ารับการประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ในวันที่ ๑๖ ธันวามคม ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

อ่านรายละเอียดที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลห้วยยอด

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ดังนี้

๑.  นายไพศาล      จันทศิริ

๒.  นายวรรษ         ทองคำ

๓.  นายพรพิชัย     วรรณบวร

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด

ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป

กำหนดประกาศผลสอบวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

(แนะนำให้เปิดอ่านด้วย Google Chome)