เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

นำเสนอผลงาน Oral Presentation

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระหว่างวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น.

ดูรายละเอียดทีนี้

ประชุมเพื่อตรวจสอบเวชระเบียน

โครงการมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลห้วยยอด

ร่างขอบเขตของงาน (Terms oF Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร

ร่างขอบเขตของงาน 

(Terms oF Reference : TOR)

งานก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร จำนวน ๑ หลัง

ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557  สิ้นสุดการวิจารณ์ ณ วันที่ 23 มิถุุนายน 2557