เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

                 โรงพยาบาลห้วยยอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                    ผู้สนใจสามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๗๒๐๖๔ ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งเภสัชกร    จำนวน  ๑  อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคบริการ (ปฏิบัติงานโรงผลิตยาสมุนไพร) โรงพยาบาลห้วยยอด

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหาร

โรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์

บัดนี้การสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ทางโรงพยาบาลห้วยยอดขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

๑.    นางสาวอังคณา   เกลี้ยงตะพงศ์

จึงขอให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลห้วยยอดขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ดังนี้

๑. นายตฤนกร สิทธิโยธา

๒. นายกิตินาถ สุดยิ่ง

๓.นายวีระชาติ สุระกุล

๔. นายสุวารีย์  ฑามาศ

๕. นายอรุณ เอี่ยมอักษร

๖. นายวินัย เหลียวพัฒนพงศ์

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑  มารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

๑. นางสาวอังคณา เกลี้ยงตะพงศ์

๒. นางสาวปิยะนุช  แก้วระยับ

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

บัดนี้การรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลห้วยยอดขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. นายวินัย เหลียวพัฒนพงศ์

๒. นายอรุณ เอี่ยมอักษร

๓. นายกิตตินาถ สุดยิ่ง

๔. นายตฤณกร สิทธิโยธา

๕. นายศิวกร บุญโยธา

๖. นายวีระชาติ สุระกุล

๗. นายสุวารีย์ ฑามาศ

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  

 

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   จำนวน ๑ อัตรา     ค่าจ้างวันละ ๖๐๐ บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

(แนะนำให้เปิดอ่านด้วย Chome)

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

(แนะนำให้เปิดอ่านด้วย Chome)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งแม่บ้าน

ตามประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ได้ดำเนินการสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน 

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งแม่บ้าน ดังนี้

๑. นางสาวเนตนภา         ไฝดำ

๒. นางสาวณัฐกานต์      ดำเกาะ

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหาร 

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. (พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่