เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

สานพลังสตรีตรังต้านภัยมะเร็งเต้านม

รับสมัครลูกจ้างรายคาบ

รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา ผู้สนใจติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานธุรการ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด โทร(075)271049, 272063 ต่อ 700 หรือ โทร (075) 272064

หนูน้อย ฟันดี สดุดีสมเด็จย่า

เยี่ยมชมโรงงานขาเทียมพระราชทาน

เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี