เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

(แนะนำให้เปิดอ่านด้วย Chome)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งแม่บ้าน

ตามประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ได้ดำเนินการสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน 

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งแม่บ้าน ดังนี้

๑. นางสาวเนตนภา         ไฝดำ

๒. นางสาวณัฐกานต์      ดำเกาะ

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหาร 

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. (พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

๐๑  นางสาวจริยา  สวัสดิมงคล

๐๒  นางสาวสุภาพร  เชี้ยงสอน

กำหนดการประเมินฯ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลห้วยยอด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งแม่บ้าน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท

สนใจสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่   

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๑๑,๗๖๐ บาท

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(แนะนำให้เปิดอ่านด้วย Google Chome)

โครงการนวดไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 13

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 13 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 - 10 กันยายน 2558

กำหนดการอบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2558 - 21 พฤศจิกายน 2558

ฝึกปฏิบัตร 23 พฤศจิกายน 2558 - 22 ธันวาคม 2558

รายละเอียดและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเปล

บัดนี้การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา ได้เสร็จสิ้นแล้ว

โรงพยาบาลห้วยยอด ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้

๑. นายคชา   บัณฑิต

๒. นายจิระพงษ์  รักงาม

๓. นายวรวัฒน์  อินดำ

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อันดับ ๑ มารายงานตัวในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

รายละเอียดเพิ่มเติม  

(แนะนำให้เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Google Chome)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเปล

ตามที่โรงพยาบาลห้วยยอดได้รับสมัครพนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังรายละเอียดนี้ 

กำหนดสอบในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

(แนะนำให้เปิดอ่านรายละเอียดด้วย Google Chome)