เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๗

"แบ่งรัก ปันรอยยิ้ม"

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

      บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

      1.  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

      2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

   ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงพยาบาลห้วยยอดขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและรายละเอียด 

(แนะนำให้เปิดกับ Google Chome)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๖๐๐.- บาท
๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๐๐.- บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สามารถตรวจสอบได้รายชื่อได้ ที่นี่  

หรือณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลห้วยยอด และผ่านทางwww.huaiyothospital.coท

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้  

 ๑. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๖๐๐.-  บาท

 ๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๐๐.- บาท

 สนใจดู รายละเอียดที่นี่ (แนะนำให้เปิดอ่านด้วย google chrome)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลห้วยยอด และผ่านทาง www.huaiyothospital.com

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

    ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

     ๑. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน  ๒  อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๘๐.- บาท

     ๒. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  ๑  อัตรา   ค่าจ้างวันละ ๓๙๓.- บาท

     ๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  ๑  อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๕๕.- บาท

            รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กลุ่มงานบริหาร

                    โรงพยาบาลห้วยยอด ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดที่นี่ 

                       (แนะนำให้เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Google Chome)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน

                    กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.   ถึง เวลา   ๑๕.๐๐  น.  ณ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด   อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tro.moph.go.th www.huaiyothospital.com  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๗๒๐๖๔  ในวันและเวลาราชการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 - 1 ธันวาคม 2557 

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นโดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสามารถแสดงไว้ในเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

   -  www.tro.moph.go.th / www.huaiyothospital.com

   -  E-Mail : procurement@pi.ac.ch

   -  โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๒๗ ๒๐๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

สานพลังสตรีตรังต้านภัยมะเร็งเต้านม