เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน

                    กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.   ถึง เวลา   ๑๕.๐๐  น.  ณ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด   อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tro.moph.go.th www.huaiyothospital.com  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๗๒๐๖๔  ในวันและเวลาราชการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 - 1 ธันวาคม 2557 

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นโดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสามารถแสดงไว้ในเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

   -  www.tro.moph.go.th / www.huaiyothospital.com

   -  E-Mail : procurement@pi.ac.ch

   -  โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๒๗ ๒๐๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

สานพลังสตรีตรังต้านภัยมะเร็งเต้านม

รับสมัครลูกจ้างรายคาบ

รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา ผู้สนใจติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานธุรการ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด โทร(075)271049, 272063 ต่อ 700 หรือ โทร (075) 272064

หนูน้อย ฟันดี สดุดีสมเด็จย่า

เยี่ยมชมโรงงานขาเทียมพระราชทาน