เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

นำเสนอผลงาน Oral Presentation

ประชุมเพื่อตรวจสอบเวชระเบียน

ร่างขอบเขตของงาน (Terms oF Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร

ร่างขอบเขตของงาน 

(Terms oF Reference : TOR)

งานก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร จำนวน ๑ หลัง

ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557  สิ้นสุดการวิจารณ์ ณ วันที่ 23 มิถุุนายน 2557