เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้
                 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานทันตกรรม)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ณ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอดในวันและเวลาราชการ
                           อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว

สามารถอ่าน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและรายละเอียด ที่นี่   

ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ - ๒ ของแต่ละตำแหน่งมารายงานตัว

ที่กลุ่มงานบริหาร โรงพบาลห้วยยอด ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานขับรถและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัดการรับสมัครพนักงานขับรถยนต์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ได้เสร็จสิ้นแล้ว

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและรายละเอียดได้ที่นี่  

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด

ในวันและเวลาราชการ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา
ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaiyothospital.com หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๗๒๐๖๔

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ได้มีการประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

อ่านประกาศและรายชื่อดังที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถณะ ครั้งที่ ๑

(สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

อ่านรายละเอียดและรายชื่อที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถณะ ครั้งที่ ๑

(สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)

อ่านรายชื่อและกำหนดการที่นี้