เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

ประชุมดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นศ.แพทย์ชั้นปีที่ 5 ดูงาน รพ.ห้วยยอด

พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2558

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล

ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานเปล   จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๐๐.- บาท

รับสม้ัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  

(แนะนำให้เปิดกับ Google Chome)

“แบ่งรัก ปันรอยยิ้ม”

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๗

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน

                    กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.   ถึง เวลา   ๑๕.๐๐  น.  ณ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด   อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tro.moph.go.th www.huaiyothospital.com  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๗๒๐๖๔  ในวันและเวลาราชการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่