เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

เยี่ยมชมโรงงานขาเทียมพระราชทาน

เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

นำเสนอผลงาน Oral Presentation

ประชุมเพื่อตรวจสอบเวชระเบียน