เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

ขอเชิญร่วมประกวดหญิงตั้งครรภ์สุขภาพฟันดี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๐๕ บาท

รายละเอียดดังนี้

นำเสนอผลงาน Oral Presentation

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระหว่างวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น.

ดูรายละเอียดทีนี้

ประชุมเพื่อตรวจสอบเวชระเบียน