เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

เปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 11

เปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 11

รับจำนวนจำกัด 50 คน

รับสมัคร 1 เมษายน พ.ศ. 2557 - 30 เมษายน พ.ศ. 2557

เปิดเรียน 8 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2557

ฝึกงาน 16 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2557

ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท

สนใจติดต่อ คลินิกแพทย์แผนไทย

075-272008,089-6519922

***หมายเหตุ****

ผู้สมัครต้องชำระเงินเป็นค่าสนับสนุนโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังนี้

- โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ค่าสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 8,500 บาท

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงดังนี้

 ๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๘ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๒๓๐.- บาท

(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล ๕ อัตรา และกลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ ๓ อัตรา)

๒. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๓๒.- บาท

๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี  จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๘,๑๔๖.- บาท

๔. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๘,๑๔๖.- บาท

*** ค่าจ้าง เป็นอัตราขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลห้วยยอด ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลห้วยยอด และผ่านทาง www.huaiyothospital.com 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

HA National Forum ครั้งที่ 15

สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ๑๖ ที่นั่ง

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด

เรื่อง  สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ๑๖ ที่นั่ง

โรงพยาบาลห้วยยอดมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลห้วยยอด ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่นี้