เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่ายคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย

บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลห้วยยอด ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ นิลบวร

2. นางสาวสุกัญญา เต็มพร้อม

3. นางรัชนี ทองคำ

4. นางสาวกานดา ไชย์วิจารณ์

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหาร

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น.

หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ด้วยทาง โรงพยาบาลห้วยยอด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ดังนี้

๑. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน  อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๒๓๐ บาท

๒. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๒๓๐ บาท

(สาขาแพทย์แผนจีน)

*** ค่าจ้างเป็นค่าจ้างขั้นต่ำชั่วคราวแรกบรรจุ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (*เปิดดูรายละเอียดด้วย Google Chome)

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท

(ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานทันตกรรม)

๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท

(ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ)

๓. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท

(ปฏิบัติงานประจำโรงงานขาเทียมฯ)

***ค่าจ้างเป็นค่าจ้างขั้นต่ำชั่วคราวแรกบรรจุ

อ่านรายละเอียดที่นี่ (*เปิดดูรายละเอียดด้วย Google Chome)

ขอเชิญร่วมประกวดหญิงตั้งครรภ์สุขภาพฟันดี

นำเสนอผลงาน Oral Presentation