Gallery

เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขเกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง กิจกรรมต่างๆที่จัดให้บริการมีดังนี้ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ประกวดเต้นแอโบิคแด๊นซ์ การแสดงจากชมรมคันทรีไลน์แด๊นซ์ห้วยยอด การแข่งขันกินผัก ตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยง ตรวจคัดกรองต้อหิน จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของศูนย์ทันตกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน โรงงานขาเทียมพระราชทาน ศูนย์แปรรูปและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร กิจกรรมลดละเลิกบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำผักผลไม้ปั่นตามธาตุเรือน จำหน่ายผลิตภัณ