Gallery

โรงพยาบาลห้วยยอดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) ขุดลอกคูแนวรั้วด้านหน้าโรงพยาบาลห้วยยอด และเก็บขยะภายในโรงพยาบาล เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น