วิสัยทัศน์ (Vision)
     เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยยอด มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพบริการเป็นต้นแบบการผสมผสานงานบริการการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกร่วมกับการมีภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่เข้มแข็งภายในปี 2560
 

พันธกิจ (Mission)
     1. จัดระบบบริการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิครอบคลุมทั้งเครือข่ายอำเภอห้วยยอด
     2. โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย(M2) ให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางสาขาหลัก ครอบคลุมประชาชนเครือข่ายอำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ และอำเภอรัษฎา
     3. ให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแบบคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมและการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
 

ค่านิยม (Values)
       H-U-A-I-Y-O-T
       H   => Head (ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ)        
                    การมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีสายตากว้างไกล มองภาพใหญ่ นโยบายชัดเจน  =>  ทิศทางนำ
       U   => Unity (กลมเกลียว)              
                    มีความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว   =>  คนทำงาน)
       A =>   Achievement (เน้นการพัฒนา)
                    การมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีเป้าหมายชัดเจน มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ชัดเจน  =>  การพัฒนา
       I    => Innovation (มีผลงานเด่น)                
                    การคิดค้นนวัตกรรม / วิจัย / R2R / CQI ผลงานเป็นรูปธรรม   =>  การพัฒนา
       Y   => You (เอาใจเอามาใส่ใจเรา)                          
                     การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางทั้งลูกค้าภายใน/ภายนอก  =>  ผู้รับผล
       O   => Opportunity (ใฝ่เรียนรู้)
                    ค้นหาโอกาสในการพัฒนา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง   =>  พาเรียนรู้
       T   => Team (ทำงานเป็นทีม)           
                    การทำงานเป็นทีม   =>  คนทำงาน