ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่..

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลห้วยยอด ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ดังนี้
ดูรายละเอียด